Renovering av lägenhet

Om du har planer på ombyggnad eller renovering av lägenheten, tänk då på att styrelsens godkännande behövs. Det krävs också att man får ett godkänt svar på en bygganmälan till kommunen.

Enligt lagstiftningen är det inte alla åtgärder som kräver tillstånd utan det står att bostadsrättshavaren inte får utföra väsentliga förändringar utan styrelsens godkännande, vilket innefattar åtgärder i lägenheten som:
1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Allmänt kan sägas att en medlem kan renovera sitt badrum och kök som den vill så länge det görs på ett fackmannamässigt sätt, men att ändringar av vatten- och avloppsanslutningar kräver styrelsens godkännande. Icke bärande väggar (för den där ljusa öppna planlösningen) får tas ner, medan bärande väggar kräver tillstånd. Elarbeten får utföras så länge en behörig tekniker används, medan förändringar/borttagande av element eller ventiler kan kräva styrelsens tillstånd om de ingår i bostadsrättsföreningens system.

Du börjar med att skicka in en förfrågan till förvaltaren (se Kontakt). Bifoga tydliga ritningar och beskrivningar. Från förvaltaren kommer mer upplysningar.

I de fall där medlemmar renoverar sina lägenheter är de också ansvariga för strömförsörjningen. Om man t.ex. vid upprepade tillfällen orsakar strömavbrott så att förvaltaren måste tillkallas för att lösa problemet är det inte föreningens skyldighet att betala detta. För mer information om vilka riktlinjer som gäller kontakta förvaltaren.

Vid renovering är det också viktigt att tänka på sina grannar. Läs mer på hemsidan under Hänsyn

I stadgarnas §24 kan man läsa om hur ansvaret för en lägenhet är fördelat mellan den boende och föreningen.